Mustafa Kemal Atatürk TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken. (01.11.1934)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken. (1 Kasım 1934)

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin IV. Dönem 1. Yasama Yılını Açış Konuşmaları

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin IV. Dönem 4. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1934

Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri,

Büyük Millet Meclisinin dördüncü döneminin dördüncü yasama yılını açarken, ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

Geçen yıl içinde, yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dışişlerindeki aralıksız çalışmalarımızda, genel politikamız, ulusal ülkümüze uygun olarak yürütülmüştür. Bundan ötürü, Büyük Millet Meclisini ulus işlerine gösterdiği özen, ulusumuzun canlılığı, gerçekten övünç ile anılmaya değer. (Alkışlar)

Arkadaşlar,

Ülkenin ekonomik durumunu kuvvetlendirerek geliştirmek en önde tuttuğumuz işler arasındadır. Onun için, sanayi programımızı durmadan yürütmekteyiz.

Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri atılmıştır. Hepsinin kurulup işletilmesi için bilimsel ve mali gerekler yerine getirilmiştir. (Alkışlar)

Ülkenin en belirgin eksikliğini giderecek olan bu fabrikaları çok geçmeden kurup işletmek, hükümetin en önde göreceği işlerden olacaktır.

Ticaret bağlılıklarımız, karşılıklı, denk anlaşma hükümlerine göre yürütülmektedir.

Ekonomik sıkıntının ortaya çıkardığı yeni gelişmeler içinde, yeni ticaret yöntemlerinin faydaları görülmüştür. Ancak, bir yandan da dış ticaretimizi, yardımcı kurumlarla, doğru bilgilerle kolaylaştırmak yolları araştırılmalıdır.

Arkadaşlar,

Bilirsiniz ki, dışarıya sattıklarımızın başlıcası, tarım ürünlerimizdir. Bu yıl ürünlerimizden birçoğunun değeri geçen yıllara göre daha fazla olmuştur.

Yapılan silolar da yurdumuzun üstün güzellikte olan ürünlerini piyasalara tanıtmakta çok yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, tarım işine, ürünlerimizin arıtılmasına, bütün özeninizi vermeniz çok yerinde olur.

Arkadaşlar,

Yurdun bayındırlık programı da büyük emekle durmadan yürütülmektedir.

Bu gün yapılmakta bulunan yeni demiryolları beş yüz kilometreyi geçmektedir. Satın alınanlarla birlikte devlet elindeki demiryollarımız beş bin kilometreyi geçer. (Şiddetli alkışlar)

Arkadaşlar,

Geçen yıl, bütçede izlenen tutumlardan, ölçülerden ayrılmayarak yürümeye özenle çalışılmalıdır. Devlet gelirinin, sayıldığı gibi, gerçekleştirileceği umulmaktadır. Türk parası sağlam değerini korumaktadır. (Alkışlar) Hükümet bu politikaya çok önem vermektedir, bundan böyle de bu politikadan ayrılmayacaktır.

Ergani borçlanmasının üçüncü bölümü de, bu yıl, beklenildiği gibi kapanmıştır. Ulusumuzun, böylelikle hem devletin mali gücüne güvenini, hem de bayındırlık politikasına verdiği önemi, bir kez daha göstermiş olması övünülecek bir aşamadır. (Alkışlar)

Devlet işlerini, sağlam bir mali temel üzerinde kurmak için, Millet Meclisinin gösterdiği uyanıklığı övgülerle anarım.

Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarının sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri, üzerine düştüğümüz çok gerekli bir sağlık işidir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu yönden bize kıvanç verecek biçimde çalışmakta olduğunu görmekteyiz. (Alkışlar)

Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da, Türk tarihini, doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline, değeri olan genişliği vermektir. Bunun için candan çalışmanın gerekli olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere erişeceğine şimdiden inanabilirsiniz. (Alkışlar)

Arkadaşlar,

Güzel sanatların tümünde, ulus gençliğinin ne denli ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır, Ancak, bunda en çabuk, en önde görülmesi gerekli olan Türk musikisidir. (Alkışlar) Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

Bu gün dinletilmeye çalışılan musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu güzeyde Türk ulusal müziği yükselebilir, evrensel musiki içinde yerini alabilir.

Kültür İşleri Bakanlığının buna, değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim.

Arkadaşlar,

Uluslararası politika, geçen yıl içinde korunma kaygısına düştü, bu yüzden de bütün ülkeler de silahlanmaya hız verildi.

Cumhuriyet hükümeti de, bu nedenle bir yandan ulusal koruma gücünü pekiştirmeye çalışırken, bir yandan da barışın sarsılmaması için ulusların birlikte çalışmasına umut veren yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni esirgememiştir. (Alkışlar)

Cumhuriyet Türkiye'sinin, dostluklarına çözülmez bağlılığı, geçmiş yıllarda, türlü durumlarda denemiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) Ulusumuzun dünyaca tanınmış özlülüğünün gereği de karşılıklı verilmiş sözü tutmaktır. (Alkışlar) Bunun için ne kadar özenildiği, bundan böyle de özenileceği bellidir.

Balkan antlaşması (Sürekli alkışlar) Balkan devletlerinin, birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslemesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir. (Alkışlar)

Bunun, sınırların korunmasında, gerçek bir değeri olduğu açıkça bellidir.

Ankara'da toplanmış olan Balkan antlaşma divanının verimli ve yerinde çalışmalarını, ulusumuz sevgi ile karşıladı. (Alkışlar)

Arkadaşlar,

Ulusumuz, genel ekonomik, genel politik karışıklığı büyük olgunlukla karşılamıştır. Kendine gösterilen yolun doğruluğunu anlamıştır, yeniden çıkabilecek güçlükleri yenmeye de hazır olduğunu göstermiştir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Son belediye seçimlerinde oy kullanabilecek olanların, yüzde yetmiş beşinden çoğu oylarını kullanmışlardır.

Ulusun, içerideki birliğinin hem belli, hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvencedir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Arkadaşlar,

Dördüncü Büyük Millet Meclisi ulus birliğinde, Devlet politikasında yüksek çalışma değeri göstermiştir. Bu yasama yılındaki çalışmalarınız sırasında, size gelecek ulus işleri içinde en doğru yolları bulup göstereceğinize güvenimiz vardır. Toplantınız kutlu olsun (Sürekli alkışlar)

Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. IV, C. 25, Sa. 3

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken. (01.11.1934)