Atatürk Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nde denetimlerde bulunuyor. (15.11.1937)

Karakter Boyutu

Atatürk Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nde denetimlerde bulunuyor. (15 Kasım 1937)

15 Kasım 1937 Tarihli Ulus Gazetesi,

Maden, 15.11.1937 (Atatürk'ün Maden'i ikinci ziyareti)

Hususi suretle giden arkadaşımız bildiriyor:

Atatürk Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nde denetimlerde bulunuyor. (15 Kasım 1937)

- Atatürk öğle yemeklerini, tabii manzarası ve plajlarıyla Elaziz, Tunceli, Diyarbakır gibi yazı sıcak geçen yerlerin bir sayfiye yeri olabilecek derecede güzel olan Gölcük'te yemişler ve trenlerinden inerek göl etrafında iki saat kadar devam eden tetkiklerde bulunmuşlar, alakadarlara bazı emirler vermişlerdir.

Atatürk'ün treni saat 14:10'da Maden'e varmıştır. İstasyonda Birinci Umumi Müfettiş ve Diyarbakır Valisi, Kaymakam ve Halk tarafından karşılanmışlardır.

Atatürk burada otomobille bakır madenleri ocaklarına kadar çıkmışlar ve tesisat,inşaat ve maden istihsali hakkında alâkadarlardan malûmat almışlardır.

Atatürk Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nde denetimlerde bulunuyor. (15 Kasım 1937)

Maden müdürü B. Şevket Turgud senede on bin ton temin edecek ameliyat ve inşaat hakkında kendilerine izahat vermiştir. Toprak kısmı kaldırmakta olan cevherin bulunduğu sahadan kasabaya doğru yayan yürüyen Atatürk kendilerini alkışlayan halk arasından geçerek istasyona dönmüşlerdir.

Atatürk saat 15:20'de Diyarbakır'a doğru hareket buyurmuşlardır.

Atatürk 20 yıl önce Ordu Kumandanı olarak bulundukları Diyarbakır'a bugün şeref vermişlerdir. Kop Dağındaki emsalsiz ve büyük zaferi ile o zaman doğu vilayetlerini kurtaran Büyük Önderimiz Türk Milletinin kurtarıcısı olarak büyük tezahürlerle karşılanmıştır. Atatürk'ün trenleri saat 18'de Diyarbakır'a varmıştır.

Merasim yapılmaması hakkındaki emirlerine rağmen Büyük Önder'in geleceğini daha bir kaç gün öncesinden haber alan Diyarbakır halkı, büyük bir şevk ve heyecan içinde istasyona akın halinde gelmişler ve trenin muvasalatında Atatürk'ü büyük ve candan tezahüratla selamlamışlardır.

Atatürk trenden inerek halkın bu candan tezahürlerine iltifatla mukabele etmişlerdir.

Şehir baştan başa elektriklerle tenvir edilmiştir. Halk caddelerde sevinç tezahürleri yapmaktadır.

Atatürk Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nde denetimlerde bulunuyor. (15 Kasım 1937)

Atatürk Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nde denetimlerde bulunuyor. (15 Kasım 1937)

Diyarbakır emsali görülmemiş bir gece yaşıyor.

Umumi müfettişlik ve hududu dahilindeki vilayet valilieri, Muş Valisi B.B. Tevfik Sırrı, Van Valisi Süheyl, Siird Valisi Fevzi, Mardin Valisi Halis, Bitlis Valisi Rifat, Urfa Valisi Kazım, belediye ve halkevi reisleri, encümen azalarından mürekkeb birer heyet vilayetler ve ayrıca Diyarbakır kazalarından kaymakamları reisliğinde birer heyet Atatürk'e tazimlerini arz etmek üzere Diyarbakır'a gelmiştir.

 

Kaynaklar

1- Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 2, 1915-1919 - Kaynak Yayınları

2- Ulus Gazetesi Arşivi, 15 Kasım 1937 Tarihli Gazete

3- 15 Kasım 1937 Tarihli Video (Lütfi ERGENE Arşivinden)

4- Devlet Arşivleri / Osmanlı Arşivleri 1933-1938

5- www.madenliyiz.biz

Bu fotoğrafı paylaş
Atatürk Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nde denetimlerde bulunuyor. (15.11.1937)