TBMM 3. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1929

TBMM 3. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1929
Karakter Boyutu

TBMM 3. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 01 Kasım 1929

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin III. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1929

Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri,

Büyük Millet Meclisinin III. dönem 3. yasama yılını açıyorum. Büyük Millet Meclisinin, her toplantı yılı bizim için yeni bir hayat ve çalışma kaynağıdır.

Bu, verimli kaynağın karşısında bulunmaktan duygulanmış olarak sayın arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlarım. (Alkışlar, teşekkür ederiz, sesleri)

Geçen yılı ülkemiz huzur ve güvenlik içinde geçirmiştir. Cumhuriyetin iç politikası, vatandaşın yaşamını, hiçbir baskı ve saldırganlığın etkisinde bırakmaksızın sağlayabilmektir. Bu politika dikkatle izlenmektedir. Bu konuda Cumhuriyet jandarma ve polisinin görev ve özverisi yüksek övgümüze değer. Bunu sevinerek belirtirim.

Ülkenin fikri ve ekonomik gelişmesi yönünden bir ilerleme alanı olmasına çalışmak idealimizdir. (Alkışlar) Fakat bu gelişme, uygar ve milli olmalıdır, sınırlarımız dışından etki almasını prensiplerimize uygun bulamayız.

En yeni yasalarla donatılmış olan adliyemizin doğru karar verme yeteneği ve adaleti uygulama konusunda gösterdiği dikkat, milletin huzur ve düzenini korumaya yeterli güce sahiptir.

Geçen yıl ülkenin sağlık işlerinde önemli bir aksaklık görülmemiştir.

Sağlıkla ilgili gelişmelerin her türünü elden geldiğince, hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca amaçlardan biri olmalıdır.

İçişlerinde, tam kuruluşlu bucak teşkilatı artırılmalıdır. Bunu özellikle önermek isterim. Yeni bucakların açıldığı yerlerdeki vatandaşlar, elde ettikleri kolaylıktan dolayı sevinmektedirler.

Diğer yandan bazı illerin özel idare bütçelerindeki ödemelerde düzensizlikler görülmektedir. Bu düzenin tek çaresi özel idare bütçelerinin hayalden uzak, gerçeğe uygun gerçek hesaplara dayandırılmasıdır. (Alkışlar)

Hükümetin bu konuyu denetimde bulundurması zorunludur. Meclisinizin en büyük eseri olan Türk harfleri, ülkenin genel yaşamına tam anlamı ile uygulanmıştır. İlk zorluk, ulusun amaca ulaşma isteği ve uygarlığa olan sevgisi nedeniyle kolaylıkla yenilmiştir. Millet okulları normal öğretim dışında kadın ve erkek, yüz binlerce vatandaşın aydınlanmasına hizmet etti. (Alkışlar) Bu okulların daha fazla çaba ve istekle sürdürülmesi gereklidir.

Cumhuriyetin kara, deniz ve hava kuvvetleri her konuda değerli takdirinize ve güveninize layıktır. (Şiddetli alkışlar) Bunu tam ve kesin bir inançla söyleyebilirim. (Alkışlar)

Milletin sayın vekilleri,

Dışişlerinde dürüst ve açık olan politikamız özellikle barış düşüncesine dayanmaktadır. (Alkışlar) Uluslararası herhangi bir sorunumuzu barış yolu ile çözümlemeye çalışmak, bizim yararımıza ve düşüncelerinize uygun bir yoldur. Bu yol dışında bir öneri ile karşılaşmamak için güvenlik prensibine ve onun dayanaklarına çok önem veriyoruz. (Alkışlar) Uluslararası barış havasının korunması için Türkiye Cumhuriyeti, gücü içerisinde herhangi bir görevden geri kalmayacaktır.

Sayın arkadaşlarım,

Ülke ekonomisi bütün dikkat ve çalışmalarımızı özellikle üzerine çekmektedir.

Tarımda, geçen üretim yılında, bazı bölgeler doğal etkenlerden çok miktarda zarar gördü, bununla birlikte durum, önceki yılın darlığına oranla genellikle normale yaklaşmıştır, denilebilir. Zirai enstitülerin bir an önce kurulmasına önem veriyoruz. Bu yıl zirai kooperatif kuruluşlarına başlanmış olması, özellikle sevindirici oluyor. Bu kooperatifleri ülkenin her yönünde genişletmeyi gerekli buluyoruz. Bunun yanı sıra çiftçiye toprak verme işi de, hükümetin sürekli izlemesi gereken bir durumdur. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak sağlamak, ülkenin üretimini zenginleştirecek başlıca çareler arasındadır. (Alkışlar)

Ticaret alanında normal şartların sağlanması ve kuvvetlendirilmesi sürdürülecektir. Bir yıl içinde kurulan Türk şirketlerinin temsil ettikleri sermaye, on beş milyon lirayı geçmekte idi. Bu ve ticaret öğretimi için görülen fazla istek, ticarette uyanışın güçlü bir kanıtıdır. Deniz ticaretini ve özellikle deniz yolları yönetimindeki gelişmeleri sizlere aktarmak benim için büyük bir zevktir. Deniz yollarını gerek deniz araçları gerek fabrikaları ile kapsamlı bir biçimde kuvvetlendirmek gereklidir. Bu konuyu dikkat ve ilgilerinize arz etmek isterim.

Yeni ticaret antlaşmalarının görüşülmesi ve sonuçlandırılması genellikle iyi bir durum göstermektedir. Büyük ticaret ilişkilerimizi düzenleyen antlaşmalardan birçoğu sonuçlandırılmıştır. Bunlar, bu dönemde uğraşılarınıza başlıca konu olacaklardır. Yine bu dönemde ilgileneceğiniz ekonomik kanunların önemi pek çoktur. İş Kanunu, yeni Maden Kanunu, Orman Kanunu bunların başlıcalarıdır.

Sayın efendiler,

Büyük Millet Meclisinde son konuşmamızdan bu güne kadar geçen bir yıl içinde ülkemize yeniden 445 kilometre demiryolu döşenmiştir. (Alkışlar) Bu yıl içinde de yeniden 500 kilometre döşenilmesi kararlaştırılmıştır. (Alkışlar)

Erzurum hattı ile ilgili teknik hazırlık işlemleri hızla sürdürülmektedir.

Mersin - Adana demiryolu, Devlet Demir Yolları işletmesine katılmıştır. İnanç ve güven veren bu yolun rakamlar ve olaylarla birlikte anlatmak gerekse, yeni açılan demiryollarının ilk yılları için gerekli işletme masraflarını da içeren biçimde genel işletme, kendi kendini yönetmektedir.

Yol vergisi gelirinin tam olarak toplanması, bunun önemle izlenmesi gereklidir.

Su işlerinin kuruluş etütleri yeni başlamıştır. Ekonomimizin ana önlemlerinden olan, su işleri genel idaresinin teknik yetenek ve gücünün çok sağlam biçimde tespit edilmesi gereklidir.

Mühendis ve fen memurlarını hızla daha çok sayıda ve daha yetenekli yetiştirmek için yeni önlemler almak gereklidir.

Maliyemiz zor bir yılı başarı ile geçirmektedir. Dış borçların ve Anadolu demiryolu taksitlerinin ödenmesi ve tedavül kanununun uygulanması, mali bünyenin sağlamlığı ve bütçemizin gerçek ve düzenli olması nedeniyle başarılmaktadır. (Alkışlar)

Yıllar boyu mali alanda süregelen reform, bu yılki çalışmalarımızda da yeni konular bulacaktır. Ücretli memurların ücretlerinin düzenlenmesi, yeni artırma ve eksiltme yasası bunlar arasındadır.

Büyük Meclise sunulması kararlaştırılmış olan askeri ve sivil emekli kanununun önemi üzerinde de özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

Devlet Bankasının kurulması ile ilgili kanun da Büyük Meclise sunulacaktır.

Sayın arkadaşlarım, verimli işlerle geçen çalışma yıllarınızdan biri daha, önemli konularla sizi bekliyor, sizin için büyük başarılar dilerim, sizin başarınız milletin mutluluğudur, esenliğidir. (Şiddetli sürekli alkışlar)

Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. III, C. 13, Sa. 2

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
TBMM 3. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1929