Atatürk'ün Özlük Dosyası

Atatürk'ün Özlük Dosyası
Karakter Boyutu

Atatürk'ün Özlük Dosyası

ATATÜRK'ÜN ÖZLÜK DOSYASI

Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı)

Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)

________________________________________

Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik

________________________________________

Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)

Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 )

Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)

________________________________________

Müşarünileyh Hazretleri :

________________________________________

29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905)

Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5. Ordu'ya memur buyrulmuştur

________________________________________

12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906)

Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir

________________________________________

7 Haziran 323 (20 Haziran 1907)

Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir.

Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3. Ordu'ya nakledilmişlerdir

________________________________________

9 Haziran 324 (22 Haziran 1908)

Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3. Ordu Redif

17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır

________________________________________

23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) Tarihinde

3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur

________________________________________

24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910)

Tarihinde 3. Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3. Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5. Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur

________________________________________

14 Eylül 327 (27 Eylül 1911 )

Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbuf'a cefbi 5. Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur

________________________________________

14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911 )

Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir

_______________________________________

19 Kânunusanı 327 (1 Ocak 1912)

Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir

________________________________________

26 Şubat 327 (11 Mart 1912)

Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir

________________________________________

11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912)

Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir

________________________________________

8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912)

Tarihinde Karargâh-ı Umuroi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur

______________________________________

14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913)

Tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur

________________________________________

24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913)

Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita kılınmıştır

_______________________________________

29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914)

Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur

________________________________________

26 Şubat 329 (11 Mart 1914)

Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

16 Şubat 329 (1 Mart 1914)

Tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir

________________________________________

22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914)

Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterfiği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir

________________________________________

16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914)

Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir

________________________________________

7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915)

Tarihinde 3. Kolordu'da yeni teşekkül eden 19. Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

________________________________________

19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915)

Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir

________________________________________

15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915)

Tarihinde 15. Kolordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (Ağustos) 16. Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur

________________________________________

14 Kânunusani 331 (27 Ocak 1916)

Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16. Kolordu`ya İltihak buyrulmuştur

________________________________________

2 Temmuz 331 (15 Temmuz 1915)

Tarihinde Harp Madalyası

________________________________________

19 Ağustos 331 (1 Eylül 1915)

Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası

________________________________________

4 Kânunusani 331 (17 Ocak 1916)

Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası

________________________________________

19 Kânunusani 331 (1 Şubat 1916)

Tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı

________________________________________

28 Kânunuevvel 331 ( Aralık 1915)

Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş

________________________________________

28 Şubat 331 (13 Mart 1916)

Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır

________________________________________  

9 Mart 332 (1 Nisan 1916)

Tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirli valığa terfi etmiştir

________________________________________

29 Teşrinisani 332 (12 Aralık 1916)

Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

11 Kânunuevvel 1332 (24 Aralık 1916)

Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avus turya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır

________________________________________

7 Mart 333 (7 Mart 1917)

Tarihinde 2. Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

________________________________________

19 Mart 333 (19 Mart 1917)

Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

5 Temmuz 333 (5 Temmuı 1917)

Tarihinde 7. Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

________________________________________

23 Eylül 333 (23 Eylül 1917)

Tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur

________________________________________

9 Teşrinievvel 333 (9 Ekim 1917)

Tarihinde becayişen 2. Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır

________________________________________

11 Teşrinievvel 333 (11 Ekim 1917)

Tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir

________________________________________

7 Teşrinisani 333 (7 Aralık 1917)

Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş

________________________________________

16 Kânunuevvel 333 (16 Aralık 1917)

Tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

19 Şubat 334 (19 Şubat 1918)

Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir

________________________________________

13 Mayıs 334 (13 Mayıs 1918)

Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur

________________________________________

7 Ağustos 334 (7 Ağustos 1918)

Tarihinde 7. Ordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş

________________________________________

31 Teşrinievvel 334 (31 Ekim 1918)

Tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır

________________________________________

Teşrinisani 334 (Kasım 1918)

Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır

________________________________________

30 Nisan 335 (30 Nisan 1919)

Tarihinde 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir

________________________________________

9 Ağustos 335 (9 Ağustos 1919)

Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır

________________________________________

23 Nisan 336 (23 Nisan 1920)

Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır

________________________________________

19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 )

Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur

________________________________________

5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921 )

Tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

________________________________________

5 Şubat 338 (5 Şubat 1922)

Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

________________________________________

27 Mart 339 (27 Mart 1923)

Tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır

________________________________________

21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923)

Tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur

________________________________________

29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)

Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur

 

Kaynak : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Web Sayfası

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ün Özlük Dosyası